• 03 757 18 00
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Katalog IJZ

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ŠOLSKEGA CENTRA SLOVENSKE KONJICE-ZREČE

I. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Naziv: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče,
Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 757 18 00
Fax: 03 757 18 18
Spletne strani: www.sc-konjice-zrece.si
Datum objave kataloga: 1. 3. 2011
Tiskane oblike informacij so dostopne v tajništvu zavoda.

II. SPLOŠNI PODATKI IN INFORMACIJE O ZAVODU

Dejavnosti javne službe
- srednješolsko splošno izobraževanje
- srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
- dejavnost knjižnice

Organizacijske enote zavoda
- Gimnazija Slovenske Konjice
- Srednja poklicna in strokovna šola Zreče
- SIC-Izobraževanje odraslih

Organi zavoda:
Ravnateljica-direktorica: mag. Jasmina Mihelak Zupančič, e-naslov: jasmina.mihelak-zupancic(at)guest.arnes.si
Svet zavoda: predsednica Maja Dragan, univ. dipl. prev.
Učiteljski zbor
Oddelčni učiteljski zbori,

Strokovni aktivi,

Svet staršev,

Andragoški zbor.

Uradne ure v tajništvu:
Vsak delovni dan v času pouka od 10.00 do 11.00 ure in od 13.00 do 14.00
V času počitnic po predhodnem razporedu.
Telefon: 03 757 18 00

III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD

1. Povezave in državni registri predpisov

Državni zbor: http://www.dz-rs.si

EU portal: http://europa.eu

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenje: www.pirs.si

Uradni list Republike Slovenije: www.uradni-list.si

2. Seznam javnih evidenc in podatkov
- Seznam javnih evidenc: Zavod ne vodi seznama javnih evidenc oziroma ne upravlja z njimi.
- Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov: seznam dijakov in seznam zaposlenih oz. drugo skladno s pravilnikom o Varovanju osebnih podatkov.

3. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Odvetnica Kaja Dosedla
T: 03 749 32 00
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

4. Državni predpisi:
- Register predpisov in Uradni list RS
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter podzakonski predpisi,

- Zakon o gimnazijah ter podzakonski predpisi,
- Zakon o izobraževanju odraslih in podzakonski predpisi,
- Zakon o javnih financah in podzakonski predpisi,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o računovodstvu in podzakonski predpisi,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o šolski inšpekciji,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju,
- Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja,
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah,
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
- Slovenski računovodski standardi,

5. Notranji predpisi:
Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (Vlada R Slovenije, 28. 10. 2008, sprememba
28. 12. 2010).

6. Drugi pomembnejši akti in predpisi, dokumenti:

- Poslovnik o delu Svet zavoda Šolski center Slovenske Konjice-Zreče,
- Poslovnik sveta staršev,
- Šolska pravila ocenjevanja znanja na Šolskem centru Slovenske Konjice -Zreče,
- Šolska pravila Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,

- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
- Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada,

- Pravilnik šolske prehrane Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče,

- Pravilnik o delovanju šolskega sklada Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče,

- Pravilnik o notranji reviziji,

- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti

- Izjava varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu,

- Požarni red

7. Drugi pomembnejši akti in predpisi:
- Program dela, kadrov s finančnim načrtom,

- Letni delovni načrt

- Publikacija šole,
- Šolska kronika,
- Poročilo komisije o kakovosti in samoevalvaciji,

- Letno poročilo

- Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta

IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ

Informacije so dostopne na spletni strani zavoda, deloma pa tudi v papirni obliki, na sedežu zavoda.
Informaciji lahko zahteva kdorkoli. Zavod bo posredoval informacije v pisni obliki oziroma bo usmeril zainteresirano osebo na ustrezno spletno stran zavoda. Zahtevo za posredovanje informacij je možno vložiti v pisni obliki na naslov Šolski center Slovenke Konjice-Zreče, Tattnabchova 2a, 3210 Slov. Konjice ali na e –naslov zavoda. Kontaktni podatki:

Tel. 03 757 18 00, fax: 03 757 18 18, e- naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pooblaščena oseba za sprejem vloge: Poslovna sekretarka.

Za dostop ljudi s posebnimi potrebami v zavod z namenom fizičnega vpogleda v dokumentacijo se zagotovi na osnovi predhodnega dogovora v knjižnici šole.

V. STROŠKOVNIK
Pri ugotavljanju stroškov za posredovanje informacij javnega značaja se uporablja neposredno Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur. list RS, številka 76/05).
STROŠKOVNIK O POSREDOVANJU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

VI. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Doslej ni bilo prejetih zahtev za informacije javnega značaja.


© 2021 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art